KALE AV MALZEMELERİ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. BAYİ SÖZLEŞMESİ

1- Sözleşme Tarafları

Bu sözleşme bir taraftan ____________________________________________________________ Adresinde mukim _________________________________________________ (Bundan böyle BAYI veya MÜŞTERİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan İstoç 20. Ada Mahmutbey Mahallesi No: 66 Bağcılar / İstanbul adresinde mukim Kale Av Malzemeleri Tic. ve San. Ltd. Şti. (Bundan böyle Kale Av olarak anılacaktır.) arasında aşağıda yazılı şartlarla / /20 tarihinde tanzim ve imza edilmiştir.

2- Sözleşmenin Konusu

Bu sözleşme Kale Av’ın her türlü satış işlemlerini, Kale Av B2B internet satış kanalının Bayi/Müşteri kullanımına açılması ile ilgili kuralları ve karşılıklı yükümlülükleri ve sanal pos kullanım koşularını belirler.

3- Sözleşmenin Onaylanması

İşbu sözleşme Bayi/Müşteri’nin sözleşmeyi ekleriyle beraber eksiksiz doldurduğu ve şartlarına uymayı taahhüt edip imza ederek onayladığı andan itibaren geçerlidir.

4- Tanımlar

Elektronik Ortamda Ticaret : Üyenin, elektronik ortamda ve/veya internet aracılığıyla Bayi/Müşteri’den yaptığı her türlü mal/hizmet alımıdır.

Elektronik Ortamda İşlem: Kale Av’a üyenin ve Bayi/Müşteri’nin istifadelerine sunulan ve muhtelif güvenlik sistemlerini içeren bilgisayar programı kullanılmak suretiyle Bayi/Müşteri ve alt Bayi/Müşteri’nin internet üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler.

Sanal POS (Point of Sale): Bayi/Müşteri’ ye kullandırılan Elektronik Ortamda İşlem Programı içerisinde yer alan ve internet aracılığıyla mal veya hizmet siparişinde bulunan ya da karşılıksız bağış yapmak isteyen kart hamiline ait bilgilerin doğruluğunu ve kartın geçerliliğini Kale Av ile banka kayıtları ile karşılaştıran ve Bayi/Müşteri’ yi teyit eden program.

SSL Sertifikası : Gerek Üye’nin gerekse Bayi/Müşteri’nin şifrelerinin doğruluğunun ve geçerliliğinin elektronik ortamda onaylanmasını sağlayan program dosyası.

Program : Bu sözleşme konusu Elektronik Ortamda Ticaret İşlemlerinin gerçekleştirebilmesi için Kale Av tarafından Bayi/Müşteri’ ye kullandırılan, kullanım lisansı verilen bilgisayar programı.

Mail Order : Bu sözleşme ekinde olan ve Bayi/Müşteri tarafından alıcıya imzalattırılan kredi kartı bilgileri ile alıcıya ait bilgileri içeren ödeme talimatı.

E-Ticaret: Kale Av’ın internet üzerinde https://www.Kale Av.com.tr adresinden ve ileride duyurulabilecek diğer web adreslerinden erişilebilen internet sayfalarına verilen isimdir.

E-Ticaret Sistemi:
-Bayi/Müşteriye, Kale Av’ın belirleyeceği bir Müşteri kodu”, sistemde her türlü kullanıcı işlemini yapmaya yetkili “ana kullanıcı adı” ve bir “ana kullanıcı şifre” si verilir.

-“Bayi/Müşteri Kodu“ her Bayi/Müşteri için farklıdır ve aynı “Bayi/Müşteri kodu” iki farklı Bayi/Müşteriye verilmez.

-“Ana Kullanıcı adı” ve “Ana Kullanıcı Şifresi” Kale Av tarafından üretilir. Kale Av şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

-Bayi/Müşteri istemesi halinde değişik yetkilere sahip “Kullanıcı Adları” yaratabilir ve bunları şirketi içinde yetki vermek istediği kişilere kullandırabilir ve belirli işlemleri bu kişilere yaptırabilir. Bayi/Müşteri bu kişilere verdiği yetkilerin ve bu kişilerin yapacakları işlemlerin tüm sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul eder.

-Bayi/Müşteri’nin Kale Av E-Ticaret üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için müşteri kodu, kullanıcı adı ve şifresini girmesi gereklidir.

5-Bayi/Müşteri’nin Yükümlülükleri

a) Bayi/müşterinin, Kale Av E-Ticaret kullanımı sırasında;

– Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda, bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde herhangi bir yazılı ihtara gerek kalmaksızın tek tek taraflı olarak üyeliğinin sona erdirilebileceğini,

– Kale Av E-Ticaret’e erişim için kendisine verilen şifrenin ve kendi yaratacağı kullanıcı kodu ve şifrelerin güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu kullanıcı kodu ve şifrelerle yapılacak işlemlerin Bayi/Müşteri adına yapıldığı ve bu kod ile şifreleri kullanan kişilerin Bayi/Müşteri tarafından yetkilendirildiğini,

– Kale Av E-Ticaret’ de verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Kale Av’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,

– İleri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Kale Av E-Ticaret ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Kale Av’ın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

– Kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Kale Av’ın sorumlu olmayacağını,

– Sunulan hizmetlere Kale Av tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Kale Av’ın uğrayabileceği tüm zararları tazmin etmeyi,

– Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Kale Av’ın sorumlu olmayacağını,

– Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

– Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

– Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

– Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

– Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,

– Kale Av’ın yazılı izni bulunmadan reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,

– Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

– Kale Av E-Ticaret servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Kale Av’dan tazminat talep etmemeyi,

– Kale Av’dan yazılı izin almadan Kale Av E-Ticaret servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

– Kale Av’ın dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

– Kurallara aykırı davrandığı takdirde Kale Av’ın hiçbir ihtara gerek kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

– Kale Av’ın kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

– Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüs (vb.) gibi postaları dağıtmamayı,

– Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

– “Ana kullanıcı” veya “kendi tanımladığı kullanıcı” adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

– Sistem üzerindeki satın alma işlemini Kale Av’ın belirlediği kredi limitleri dahilinde ilgili satış esaslarına uygun olarak ve/veya kredi limiti yok ise geçerli bir kredi kartı aracılığı ile veya nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını,

– Mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,

– Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alacak olan şahsın ürünü teslim almaya dair Bayi/Müşteri’ye ait antetli kağıda imzalı ve kaşeli bir “teslim alma yetki belgesi” ve imza sirküleri ibraz etmesi ve teslimat belgesini teslim almaya yetkili kişi adına bu şahsın imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt eder.

b) Elektronik Ortamda Ticarette

– Bayi/Müşteri, elektronik ortamda işlemlerin ve bu işlemler kapsamında mal ve hizmet satışının, tamamiyle kendi sorumluluğu altında olduğunu, Bayi ile Alıcı(kart hamili) arasında mal ve hizmete ilişkin olarak çıkabilecek ihtilaflarda Kale Av’ın taraf olmadığını, bütün güvenlik uygulamalarına karşın herhangi bir sahte işlemin gerçekleşmesi, sahte işlem nedeniyle mal ve hizmet bedelinin hesabına alacak kaydedilememesi ve benzeri hallerde Kale Av’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bundan dolayı Kale Av’ın uğrayacağı zararları karşılayacağını beyan ve kabul eder.

– Alıcı(kart hamili) nin, Bayi/Müşteri den mal ve/veya hizmet talebinde bulunmadığını veya sipariş konusu mal ve hizmetin kendisine ulaşmadığını, her ne sebeple olursa olsun borçlu bulunmadığını bildirerek Kale Av’a yazılı olarak itiraz etmesi halinde, Kale Av Bayi/Müşteri’nin kart hesaplarından tahsil ettiği ve Bayi/Müşteri’nin hesabına aktardığı meblağı Bayi/Müşteri’ nin Kale Av nezdindeki hesaplarından re’sen takas ve mahsuba yetkilidir. Bayi/Müşteri’ nin Kale Av nezdindeki hesaplarının müsait olmaması halinde, Kale Av’ın ilk talebinde Bayi/Müşteri, itiraz konusu yapılmış tutarları Kale Av’a nakden ödemeyi Bayi/Müşteri kabul ve taahhüt eder.

– Kart hamili(Alıcı)nın Bayi/Müşteri’nden almış oldukları mal ve/veya hizmetlerdeki her türlü noksan ve kayıplar konusunda çıkabilecek anlaşmazlıklardan Bayi/Müşteri sorumludur. Kale Av bu konuda her ne şekil ve suretle olursa olsun taraf olmadığı gibi, herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük altında da değildir. Bundan dolayı Kale Av’ın herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararın giderimi ve tazmini Bayi/Müşteri’ye aittir.

– Bayi/Müşteri ya da 3. şahısların Elektronik Ortamda Ticaret ve İşlemler sebebiyle her ne nam altında olursa olsun Kale Av’dan bir talepte bulunmaları Kale Av’a karşı dava açmaları hallerinde Bayi/Müşteri Kale Av’u bu talep ve davalardan derhal kurtarmayı kabul ve taahhüt etmektedir.

Açılmış davalarda Bayi/Müşteri davanın sonuçlarının beklenmesi gerektiğinden bahisle bu yükümlülüğünü geciktiremez.

-Bayi/Müşteri, sebebi Kale Av’den kaynaklansa dahi, elektronik ortamda ticaret sistemi ve programında meydana gelebilecek her türlü aksaklık, eksiklik ve hatalar nedeniyle Kale Av’u her ne nam altında olursa olsun bir sorumluluğun bulunmadığını peşinen kabul, taahhüt etmiştir.

– Bayi/Müşteri Kale Av tarafından sağlanan hizmetleri kullanım amacıyla üçüncü partilerden aldığı hizmet ve ürünlerden kaynaklanan herhangi bir aksaklık eksiklik hata nedeniyle Kale Av’ın her ne nam altında olursa olsun bir sorumluluğun bulunmadığını peşinen kabul, taahhüt etmiştir.

-Bayi/Müşteri’ce şüpheli bulunan durumlarda Kale Av’a dönülmesi ve Kale Av’den onay alınmadan nakliye işlemlerinin ve satış gerçekleştirilmemesi, nakliye işlemi yapıldıktan sonra gün sonu (capture) işleminin yapılması, kart sahibinin kartının arkasındaki CVC2 numaralarının alınması (kredi kartlarının arkasında bulunan, 16 haneli kart numarasından sonra gelen 3 haneli numarayı ifade eder), Kartın ait olduğu BANKANIN müşteriye sorulması, Kartın üzerinde yazılı ismin alınması, işlemlerin uluslararası kartlara açık olup olmayacağının Bayi/Müşteri tarafından belirlenmesi, kartın geçerlilik süresinin belirlenmesi, Kale Av tarafından kendisine bildirilecek kriterlere uyulması, ekli kredi kartı ödeme talimatını, talimatta belirtilen şekilde doldurmak ve yine talimatta belirtilen belge örneklerini alması, satış yapılırken kart hamilinin gerçek hamil olup olmadığını araştırması, kart fotokopisini alması, kart hamilinin nüfus cüzdan(ehliyet veya pasaport) suretini almak kart hamili ve alıcının farklı olması durumunda Kale Av’den satış için teyit alması zorunludur. Kredi kartı ödeme talimatı ile kart hamilinden alınan belge suretlerin Kale Av’a ulaştırmak üzere muhafaza etmek ve talep halinde derhal ulaştırmak zorundadır.

-Bayi, program aracılığıyla gerçekleşecek Elektronik Ortamda Ticaret İşlemlerinin işbu sözleşme hükümlerinin yanı sıra BKM, Visa, Mastercard/Eurocard’ın gerek işbu sözleşmenin imzası esnasında yürürlükte bulunan gerekse bilahare yürürlüğe konacak uygulama kurallarına tabi olduğunu kabul eder.

c) Şifre ve Anahtar kullanımında

-Bayi/Müşteri, program çerçevesinde Elektronik Ortamda İşlemleri münhasıran kendisinin gerçekleştireceğini, kendisine program ile birlikte verilen veya program yoluyla edineceği veya bu amaçla kullanmak üzere programdan bağımsız edineceği şifre, anahtar ve sertifika bilgilerinin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini bunları herhangi bir 3. şahısa açıklamayacağını veya bunların herhangi üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin vermeyeceğini, aksine devralınmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu beyan ve kabul eder.

-Kale Av, Bayi/Müşteri’nin Kale Av ve Banka nezdindeki hesabının kapanması ve Bayi/Müşteri’nin bu sözleşmedeki taahhütlerine aykırı davranması halinde Bayi/Müşteri’nin şifresini iptal edebilir, sertifika ve satış yetki onayına son verebilir.

6) Kale Av’a Verilen Yetkiler

– Kale Av herhangi bir zamanda Kale Av E-Ticaret sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Kale Av’ın, Kale Av E-Ticaret’in üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

– Bayi/Müşteri tarafından imza sirkülerinde imza yetkisi olan şirket sorumlusunun Kale Av E-Ticaret Kullanım Sözleşmesini imzalayıp, kaşeleyip Kale Av’a göndermesinden sonra “Ana Kullanıcı Adı” ve “Ana Kullanıcı Şifresi” Kale Av tarafından Bayi/Müşteri’nin imza yetkisi olan şirket sorumlusuna elektronik posta ile gönderilir. Kale Av sözleşmeyi imzalamış olan Bayi/Müşterilerinin ya da sözleşmeyi daha önce imzalamış ve şifre kullanmaya başlamış olan Bayi/Müşterilerinin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtar ve ihbarda bulunmaksızın keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir.

– Kale Av, Kale Av E-Ticaret servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

– Kale Av, Kale Av E-Ticaret üyelerinin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. İhtiyaca göre kotaları arttırma ve azaltma yetkisini saklı tutar.

– Kale Av, Kale Av E-Ticaret üyelerinin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Kale Av sorumlu tutulmayacaktır.

– Kale Av kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

– Kale Av’ın Kale Av E-Ticaret’ de ve diğer şekilde yaptığı satışlar, kendi stoklarıyla sınırlıdır. Kale Av stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Ürünlerin Kale Av E-Ticaret’ de teşhir edilmesiyle Kale Av ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez.

– Kale Av Bayi/Müşteri’nin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

– Kale Av E-Ticaret’ de ve diğer kanallarda satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi Kale Av’a aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Kale Av hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Müşteri tarafından fiyat farkı veya ne nam adı altında olursa olsun bir talepte bulunulamaz.

– Kale Av, Bayi/Müşteri’nin Kale Av E-Ticaret’ den başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde Bayi/Müşteri geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Kale Av’ın sorumlu olmadığını kabul eder.

– Kale Av, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde Bayi/Müşteri’nin hizmetlerden yararlanabilmesi için Kale Av E-Ticaret ana sayfasında veya şifre giriş sayfasında duyurulacak sözleşme değişiklikleri ilgili alanı okuması ve elektronik ortamda, “onay” butonuna basarak değişiklikleri kabul ettiğini beyan etmesi gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde Bayi/Müşteri’nin üyeliği Kale Av tarafından iptal edilebilecek veya onay verilene kadar askıya alınabilecektir.

– Kale Av, Kale Av E-Ticaret’in üyelik gerektirmeyen servislerini zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Kale Av E-Ticaret’ de ilave servisler açabilir, bazı servislerin kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

– Kale Av kredi kartı limiti onaylanmadığı halde istediği müşterilerine alışveriş izni verme hakkına sahiptir.

7) Kale Av’ın Yükümlülükleri

– Kale Av, Kale Av E-Ticaret’in sürekliliği ile verilerin güvenliğini sağlamak için mümkün olan en fazla kullanım zamanına ulaşılması için gerekli teknik altyapı kurar ve bakımını sağlar.

-Kale Av, Kale Av E-Ticaret’ de yer alan birçok bilginin Kale Av dışında kaynaklardan sağlanması sebebiyle bu bilgilerin hatalı olmasından sorumlu tutulamaz, ancak kullanıcıların sağlıklı bilgi elde edebilmesi için gereken azami çabayı gösterir.

– Kale Av, sipariş verilen ürünleri adil bir sıra gözeterek Bayi/Müşterilerine teslim eder. Ancak Kale Av dışında veya Kale Av’ın bilgisi dahilinde oluşabilecek değişikliklerden sorumlu tutulamaz.

– Kale Av, Kale Av E-Ticaret’ den verilen siparişlerde malı elindeki imkânlarla en çabuk ve en iyi şekilde teslim etmek için gayret gösterir.

😎 Kredi Kartı Kullanımı

Bayi/Müşteri’nin sipariş ödemelerini Kredi Kartları ile gerçekleştirmek istemesi durumunda, Bayi/Müşteri öncelikle şirkete ait Kredi Kartını kullanabilecektir. Eğer şirkete ait Kredi Kartı mevcut değil ise, bu durumda şirketi temsil ve ilzama yetkili olanların kişisel kredi kartlarını kullanabilecektir.

Kişisel kredi kartlarının kullanılması durumunda, Kale Av, ürün teslimini bu sözleşmede imzası bulunan Bayi/Müşteriye yapacak, bu işlemlerden dolayı çıkabilecek bütün sorunlardan dolayı Bayi/Müşteri sorumlu olacak ve Kale Av’ın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Bayi/Müşteri tarafından satışa konu malın bedelinin süresinde ödenmemesi veya sözleşmenin sona ermesi halinde Bayi/Müşterinin ayrıca bir talimatına gerek kalmaksızın Kale Av tarafından bilgileri verilen kredi kartlarından tahakkuk eden alacak tutarı bilgiler pos makinesine el ile girmek suretiyle tahsil edilir. Bu itirazda bulunulamayacağı bulunulması halinde ise itirazın geçersiz sayılacağını Bayi/Müşteri peşinen kabul ve taahhüt eder.

9- Vergilendirme:

Kale Av’ın tam satış işlemleri ile Kale Av E-Ticaret üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye’de mevcut Vergi Kanunlarına göre vergilendirilir. Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Kale Av’ın sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

10- Ürün Teslimatı:

Kale Av bu sözleşme kapsamında yapılan ürün teslimatlarında kendi ve üçüncü parti şirketlerin dağıtım alt yapılarını kullanabilir. Hangi dağıtım şeklinin kullanılacağı Kale Av’ın tasarrufundadır ve Bayi/Müşteri’ye önceden genel çerçevesi belirtilmek koşuluyla değiştirilebilir. Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise müşteriye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. Müşteri üç gün içinde aradığı takdirde teslimat aynı adrese ek ücret karşılığı gerçekleştirilir. Müşteri üç gün içinde aramadığı takdirde, ürün sipariş verilmemiş kabul edilir. Ancak bu takdirde dahi kargo ücreti Bayi/Müşteri’nin cari hesabına borç olarak kaydedilecek, kredi kartı ile yapılmış siparişlerde ise kredi kartından bu bedel tahsil edilecektir.

Ürün nakliyesini Kale Av ile anlaşmalı kargo şirketlerinin gerçekleştirmediği alışverişlerde, taşıma koşulları ilgili kargo şirketi tarafından belirlenir. Ürünlerin müşteriye ücretsiz teslimi tamamen Kale Av’ın yetki ve inisiyatifinde olup, Kale Av bu sözleşme ile hiçbir şekilde müşteriye ücretsiz mal teslim edeceği taahhüdü altına girmemiştir.

11) Ürün İadesi:

Sebka2B üzerinden, Kale Av tarafından satışa sunulan ürünler, ilgili ürünün üreticisinin her bir ürün için sağladığı koşullarda ve bildirdiği süre boyunca garanti altındadır. Bir son kullanıcının, ürünün ayıplı olduğu iddiasıyla mevzuattan doğan seçimlik haklarından birini kullanmak istemesi ve bu iddiasını destekleyen tüketici hakem heyeti yahut mahkeme kararı, yetkili teknik servis raporu veya ürünlerin üreticisinin onayından biri bulunması halinde Kale Av, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun vesair mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu halde ayıplı ürüne ilişkin Bayi’nin Kale Av’a rücu hakkı, ürünlerin Bayi’ye satış bedeli ile sınırlıdır. Tüketici hakem heyeti yahut mahkeme kararından doğan bilirkişi, tebligat, vekalet, arabuluculuk vb. ücretler ile harçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir yargılama gideri ile Bayi’nin vekiline ayrıca ödenen vekalet veya duruşma ücreti gibi giderler Bayi’nin sorumluluğunda olup Kale Av’a rücu edilemez.

Son kullanıcının ürünlere ilişkin ayıp iddiası ile ve Bayi’nin aleyhine tüketici hakem heyetine veya herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna başvuruda bulunması, dava açması yahut icra takibi başlatması halinde; dosyaları takip etme, itiraz ve savunmada bulunma, dilekçe sunma gibi iş ve sorumlulukların hepsi Bayi’ye aittir. Kale Av’ın tek sorumluluğu, Bayi tarafından talep edilmesi halinde ayıp iddiası ile ilgili teknik bilgi ve açıklamaları, kendisinde mevcutsa Bayi ile paylaşmaktan ibarettir.

12) Tahsilatlarda uygulanacak hükümler

a) Bayi/Müşteri malı teslim almakla faturada belirtilen mal bedellerini kabul etmiş olup, sonrasında bu bedellere itirazda bulunmayacağını kabul taahhüt eder.

b) Tahsilat “c maddesindeki “ esaslara göre Türk Lirası olarak yapılacaktır.

c) 19.04.2022 tarihinde Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karar ilişkin 2008-32/34 sayılı tebliğde değişiklik yapılmasına dair 2022-32/66 sayılı tebliğ ile sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.

i. Alıcı tarafından çek, senet gibi vadeli ödeme araçları ile yapılan ödemelerde aynı tebliğ gereği, fatura üzerinden hesaplanan tutar TL karşılığı üzerine 1 ay vade için %5, 2 ay vade için %10, 3 ay vade için %15 daha uzun vadeler için bir önceki oran %5 artırılarak marj eklenir ve anılan oranda fazlasıyla alınır. Çekler için keşide tarihinde diğer ödeme türleri için vade tarihinde tahsil edilen tutarlar sözleşmenin c/maddesinde belirlenen ilkelerle tahsil edilerek bakiyesinden mahsup edilir.

ii.Pos tahsilatları için de yukarıdaki kurallar geçerlidir.

d) Taraflar arasında fatura ve hesap ekstresinde doğacak ihtilaflarda satıcı tarafından tutulmuş kayıtlar başka bir belgeye gerek duyulmaksızın nihai ve kati delildir.

e) Alıcı adresine imza mukabili yapılan teslimatlar bizzat alıcının kendisine yapılmış sayılacaktır.

f) Kale Av tarafından Bayi/Müşteri’ye malın teslimi ile Bayi/Müşteri adına tahsilat yapılması esnasında oluşabilecek kur farklarını Bayi/Müşteri ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

g) Bayi/Müşteri, Kale Av’a olan borçları karşılığı vermiş olduğu kambiyo evrakları ve/veya sözleşmeden kaynaklanan herhangi borcunu süresi içinde ödemeyerek temerrüde düşmesi halinde bütün borçlarının muaccel olacağını ve herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın bunları bir kerede nakden ve defaten ödeyeceğini, Kale Av’ın mevcut teminatlarından bunları derhal mahsup etme yetkisi bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.

13-Kiralık Sanal Pos İle İlgili Hükümler:

Elektronik Ortamda Ticaret işlemlerinde Kale Av’ın sağladığı Sanal POS hosting hizmetinden yararlanmak isteyen Bayi/Müşteri işyerleri, sipariş bedelleri için provizyon almak üzere, Kale Av tarafından belirlenen bilgileri içeren listeyi Kale Av tarafından belirtilen yöntemlerle şifreleyerek internet aracılığı ile Kale Av tarafından belirlenecek internet adresine gönderir.

14- Tüketici Hakları ve Kişisel Veriler

-6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a ve bu amaçla çıkan yönetmelik ve tebliğe aykırı davranışları nedeniyle oluşacak hukuki ve cezai sorumluluk tümü ile Bayi/Müşteri’ ye aittir.

-Ticari faaliyetler kapsamında kişisel verilerinin işlenmesi gereklidir. Bu bağlamda Kale Av mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek koşulu ile Bayi/Müşteri’ nin meşru menfaatlerini korumalarını teminen ilgili kişisel verileri elde etmek, değerlendirmek, zorunlu olan durumlarda iş ortakları ve hizmet aldığı 3. şahıslarla paylaşmak, kanunların izin verdiği süre boyunca saklamak zorundadır. Bu bilgiler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amir hükümleri ile Kale Av’ın Veri Koruma Politikası’na uygun olarak ticari faaliyetleri yerine getirmek üzere işlenmektedir. Bu konuda tarafınıza Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca bilgilendirmede ve aydınlatmada bulunulmuştur. Bu bağlamda kişisel verilerimizin nasıl işleneceği konusunda tamamen bilgilendirilmiş olarak: Bu bilgi ve belgelerin Kale Av’ın veri kayıt sistemlerine kaydedilmesine ve bu sistemlerde sınıflandırılarak mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanmasına, ticari faaliyet kapsamında kullanılmasına, Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklere istinaden zorunlu olduğu durumlarda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, tüzel kişilere ve yargı mercilerine aktarılmasına izin verdiğini Bayi/Müşteri kabul ve beyan eder. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak Bayi/Müşteri’nin her zaman veri sorumlusu olan Kale Av’den bilgi alma, verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, verilerin tamamen ya da kısmen silinmesini talep etme hakkına sahiptir. Bayi/Müşteri ve Kale Av işbu sözleşme dolayısıyla elde edilen kişisel verilerin kullanımı konusunda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK), yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata uygun davranmayı kabul ve taahhüt ederler. Ayrıca Bayi/Müşteri, KVKK’da yer alan yükümlülüklere uygun davranmaması nedeniyle Kale Av’ın uğrayacağı her türlü zararı karşılamakla yükümlüdür.

15- Diğer Hükümler

-Sözleşmeye ve veri kanuna aykırı işlemler yapılması ve işbu sözleşme çerçevesinde yapılacak

işlemlerde Bayi/Müşteri tarafından gerekli özen ve ihtimamın gösterilmemesi halinde Kale Av’ın uğrayacağı tüm zarar ve ziyanı karşılayacağını Bayi/Müşteri kabul ve taahhüt eder.

-Bayi/Müşteri, Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uyacağını taahhüt eder. Yönetmelikte belirtilen tüm usul ve esasların yanı sıra taksitli satış yapılması mümkün olmayan ürünler ile yasa ve yönetmelikte belirtilen ve belli bir taksit sayısı ile sınırlandırılan ürünlerin Bayi/Müşteri tarafından taksitli satılması veya yasada belirtilen üst taksit sınır aşılarak taksit yapılması halinde tüm cezai ve hukuki sorumluluğun Bayi/Müşteri’ye ait olacağı, Bayi/Müşteri tarafından aksi şekilde işlem yapılması ve Kale Av’ın her hangi bir şekilde ceza ve tazminat ödemesi durumunda, bu ceza ve ödemelerin her hangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın Bayi/Müşteri’nin carisine alacak olarak kaydedileceği ve ödenmemesi halinde ise Kale Av tarafından yasal olarak tahsili cihetine gidileceğini Bayi/Müşteri kabul ve taahhüt eder.

-Fiyat vs. gösterilerek sergilenen ürünler, stoklarla sınırlı olarak öneri niteliği taşımaktadır. Kale Av fiyatı vs. teşhir etmekle birlikte stokta bulunmayan ürünleri verip vermemekte serbesttir. Kale Av, stokta bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir ve ya stok durumuna göre kısmen yapabilir veya siparişi iptal ederek, ödeme yapılmış ise sipariş tutarını Bayi veya Müşteri hesabına iade edebilir.

Kale Av satışa sunulan tüm ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme hakkına haizdir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Kale Av hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Bundan dolayı Bayi/Müşteri’nin herhangi bir talebi olamaz.

-İşbu sözleşmeyi Kale Av tek taraflı ve önceden haber vermeye gerek kalmaksızın dilediği zamanda fesih edebilir. Sözleşmenin feshi halinde Bayi/Müşteri tarafından taahhüt edilen ve zamana bağlı edimlerin sözleşmenin feshine rağmen taahhüt sonuna kadar Bayi/Müşteri’nin sorumluğu devam edecektir. Sözleşmenin feshi halinde Kale Av tarafından Bayi/Müşteriye verilmiş tüm bilgi ve ekipmanların derhal Kale Av’a teslimini Bayi kabul ve taahhüt eder. Sözleşmenin feshi halinde Bayi/Müşteri’nin hesap ekstresinde alacaklı durumda olması halinde bu alacak tutarı Bayi/Müşteri tarafından nakden talep edilemeyecek olup ancak alacak tutarı kadar ayni(mal) talebinde bulunulabilecektir.

-İşbu sözleşmeden dolayı Kale Av’ın uğradığı zararlardan, Tüzel kişiliği sahip şirketlerde şirket ortakları şirketle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

16- Kayıtların Geçerliliği

Bayi/Müşteri bu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıklarda Kale Av’ın her türlü defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu sözleşmenin akdi ve uygulanması ile ilgili bilcümle vergi, resim ve harçlar Bayi/Müşteri tarafından karşılanacaktır.

17- Gizlilik

Bayi/Müşteri, sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden bir yıllık süre içerisinde https://www.Kale Av.com.tr sitesi, Kale Av B2B veya başkaca ilgili siteler ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi veya kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. Kale Av, Bayi/Müşteri’nin bu bilgileri üçüncü kişi veya kuruluşlara verildiğinin tespiti halinde, işbu sözleşmeyi derhal feshedeceğini, Bayi/Müşteri bu konuda Kale Av’ın uğrayacağı bütün zararları tazmin edeceğini kabul eder.

18- Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacak olup bu sözleşme kapsamında Bayi/Müşteri 4077 sayılı yasada nitelenen tüketici olarak adlandırılamaz ve tüketici haklarından yararlanamaz. İşbu sözleşmeye göre yapılan satışlar Bayi/Müşterinin ticarete konu malı bizzat hükümlere tabi olup, işbu sözleşmeye göre yapılan satışlarda 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunda (ve onu değiştiren kanunlar) yer alan kapıdan satış, kampanyalı satış, taksitli satış ve abonelik sözleşmesine ilişkin hükümleri uygulanamaz. Kale Av’ın ilgili web sitesinde bilgilendirme amacı ile yapmış olduğu tanıtımlar bu malın niteliğine ilişkin taahhüt anlamına gelmeyeceğini Bayi/Müşteri peşinen kabul eder.

19-Telif Hakkı

Bayi işyerleri program çerçevesindeki her türlü telif haklarının ve tüm yetkilerin Kale Av ve/veya programı temin eden kuruluşlara ait bulunduğunu kabul ve beyan etmektedir. Bayi, Kale Av tarafından kendisine verilen program ve diğer ekipmanları sadece tek bir bilgisayara yükleyeceğini, programın diğer bir bilgisayara yüklenmesinin gerekmesi halinde ilk bilgisayardaki programı sileceğini, programın kopyalarını üretmeyeceğini, programda herhangi bir değişiklik, işlemi yapmayacağını kabul ve taahhüt eder. Program ekinde yer alan materyal için de aynı hükümler uygulanır.

20-Devir ve Temlik Yasağı

Bayi, Kale Av’dan alacaklı olduğu mal ve/veya hizmet bedellerini, Kale Av’deki hesaplarını üçüncü şahıslara rehin ve temlik edemez ; ve/veya bunlar üzerinde üçüncü şahıslar lehine rehin/teminat tesis edemez. Bu tür tasarruflar, Kale Av yönünden hüküm ifade etmez ve Kale Av’a karşı ileri sürülemez.

21- Yetkili Mahkeme ve Icra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

22- Yürürlük

İşbu sözleşme Ek’de yer alan başvuru formunun doldurulması ve sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanmasından itibaren taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

23- Fesih

Kale Av İşbu sözleşmeyi herhangi bir yazılı ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak dilediği zaman sona erdirebilir. Ancak Bayi/Müşteri tarafından sözleşmenin fesih edilmesi halinde önceden yazılı olarak bildirim koşuluyla bu sözleşme sona erdirilebilir.

24- Tebligat

Taraflar adres değişikliklerini diğer tarafa noter kanalı ile bildirmedikçe mevcut adreslerine yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir.

İşbu sözleşme 2 (iki) nüshadan ibaret olup, aşağıda yazılı ekleri ile birlikte taraflarca okunarak………./……../………..tarihinde müştereken imza altına alınmıştır.

B2B veya SANAL POS Kullanımı talep eden Bayi’nin aşağıdaki alanları doldurması zorunludur.

B2B Kullanıcı Ad-Soyadı :

B2B Kullanıcı Mail adresi:

BAYi/MÜŞTERİ

Şirket :

Yetkili :

İmza ve Kaşe:

Kale Av Malzemeleri Tic. ve San. Ltd. Şti.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

(insert contact form here)