Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilen işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 296- 77 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hususunda Kale Av Malzemeleri Tic. ve San. Ltd. Şti. olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı onuncu maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

1) Kişisel Verilerin Elde Edilmesi (İşlenmesi) ve Yöntemi

Kale Av Malzemeleri Tic. ve San. Ltd. Şti. olarak, ilgili kişilere ait kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği (kamera kaydı), görsel ve işitsel kayıtlar, mesleki deneyim bilgilerini; Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, başvuru formları araçları üzerinden, Şirketimiz ile yapılan her türlü yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazık veya elektronik ortamda elde etmekte ve işlemekteyiz.

Bu çerçevede dayanak olan hukuki sebepler ise; kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır.


2)
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler; şu amaçlarla işlenmektedir:

✓ Hizmet, satış vb. sözleşmelerin ve hukuki ilişkilerin kurulması ve ifası için gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi

✓ Güvenliğin sağlanması, bilgilerin ve adli işlemlerin güvenliği ile takibi

✓ İşyerinin idaresi, işin yürütülmesi, iç yönerge ve sair politikalarının uygulanması amacıyla ✓ İş faaliyetlerinin, üretim ve satış süreçlerin planlanması ve icrası

✓ Şikâyet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin daha iyi hizmet verebilmek için kayıt altında tutulması

✓ Şirketimizin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi

✓ Güvenlik sebebiyle ve/veya kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında Şirketimize ait lokasyonda kamera görüntülerinin kaydedilmesi

✓ Alınan ve sunulan hizmetler ya da zorunlu hukuki süreçler ile ilgili gerekli iletişimin sağlanması amacıyla telefon veya elektronik posta yoluyla iletişim kurulması

✓ Verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması

✓ Verilerin güvenliğine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmasının sağlanması


3)
Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.


4)
Kişisel Verilerin Aktarılması

Yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu başta olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlarla ve bilhassa; mahkemeler, adli merciiler kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. Ayrıca tarafımızla olan hukuki ilişkimizin veya ilgili veri işleme amacının doğrudan gerektirmesi halinde kişisel veriler iş birliği içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılmaktadır.

Daha detaylı bilgi için tarafınıza yazılı başvuruda bulunarak bilgi edinebilirsiniz.


5)
Toplanan Tarama Bilgileri (Cookies)

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde kullanıcı deneyimini artırmak için çerez (cookie) kullanıyoruz. Çerez, bir web sitesinin kullanıcısının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır ve daha önce web sitemizi ziyaret edip etmediğinizi tespit etmemizi sağlar. Çerezleri, web sitemizi kullanırken, aktivitelerinizi, tarama ve alışveriş alışkanlıklarınızı inceleyerek, tecrübenizi kişiselleştirerek web sitemizi kullanımınızı kolaylaştırmak ve sizlere en iyi tecrübeyi yaşatabilmek için kullanıyoruz. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde aşağıda belirtilen veriler toplanmaktadır:

  • Kullandığınız tarayıcıya ilişkin bilgiler,
  • Kullandığınız işletim sistemine ait bilgiler,
  • Kullandığınız cihaza ait bilgiler,
  • Site içi abone davranışları,
  • IP adresiniz,
  • Lokasyon bilgileri,
  • Görüntülediğiniz, tıkladığınız bağlantılar (hyperlinks)

Web sitemizi kullanırken toplanan çerezlere ilişkin detaylı bilgiye Çerez Politikası metninden ulaşabilirsiniz.


6)
İlgili Kişinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre sizlere en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak geri dönüş sağlanacaktır. Ancak, 10 Mart 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 6.maddesi uyarınca işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen ücret alınacaktır. KVKK madde 11 kapsamında kişisel veri sahipleri

• Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme.

• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilere erişim ve bu verileri isteme,

• Kişisel verilerin işleme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme.

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesi ve/veya kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

• Kişisel verilerinizin KVKK. Madde 7′ de öngörülen ve diğer yasal şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep hakkına sahipsiniz.

Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçilen imha yöntemini nedeni ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki başvurulan ve talepleri, https://www.kaleav.com/ web adresinde bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurmak suretiyle ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca;

> İstoç 20. Ada Mahmutbey Mahallesi No: 66 Bağcılar / İstanbul adresine bizzat teslim veya Noter kanalıyla iletebilir,

> kaleavmalzemeleri@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak ya da

> kale@kaleav.com adresine tarafımızda kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz. Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında bilgilerinize sunarız.

Bize sağlamış olduğunuz Kişisel verilerinizi, kaybetme, değiştirme, ifşa işlemelerinden korumak için makul fiziksel ve teknik tedbirleri almış olmakla birlikte, hiçbir web sitesinin, internet iletiminin, bilgisayar sisteminin veya kablosuz bağlantının tamamen güvenli olmadığının tarafınızca bilinmesi ve Web Sitesi kullanımının bu bilinçle gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.


7)
Diğer Hükümler

  • İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’nda yer alan hiçbir ifade KVKK tarafından güvence altına alınan haklarınızı sınırlayamaz.
  • İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası Türk Hukukuna tabidir ve bu doğrultuda yorumlanacaktır.
  • İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’nı Web sitemizde güncel versiyonunu yayınlayarak zaman zaman değiştirebiliriz.

Kale Av Malzemeleri Tic. ve San. Ltd. Şti.